De Bewonerscommissie


Bewonersbijeenkomst

Op maandag 6 mei was er een bewonersbijeenkomst in wijkgebouw “De Put” voor bewoners van het Patrimonium's Hof Complex die te maken hebben met de renovatieplannen van Vestia. Dit zijn de bewoners van de straten aan de buitenring: 1ste Balseminstraat, Hillevliet, Dahliastraat, Jasmijnstraat en de binnenring: Patrimonium's Hof.

Met een “eerste” aanmelding van 28 bewoners is de bewonerscommissie tot stand gekomen. De bewonerscommissie zal zich nu tot Vestia wenden om in overleg te komen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
bewonerscommissie@patrimoniumshof.nl

Aansluiten bij de bewonerscommissie

Bent u bewoner van het Patrimonium's Hof Complex en wilt u zich aansluiten bij de bewonerscommissie Patrimonium's Hof dan kunt dit doen via dit aanmeldformulier.

Reactie sturen naar de bewonerscommissie

Wilt u een reactie sturen naar de bewonerscommissie? Maak dan gebruik van het reactieformulier.

Wettelijke Basis

De Bewonerscommissie vindt zijn legaliteit uit de wet. In de "Wet op het overleg huurders verhuurder" uit 1998 wordt de volgende defenitie gegeven:

Artikel 1 lid 1 sub g
"bewonerscommissie: commissie van bewoners van huurwoningen in een wooncomplex, niet zijnde een huurdersorganisatie, die de belangen behartigt van de huurders van dat wooncomplex en die voldoet aan onderdeel f, onder 2° tot en met 4°."

En moet conform Artikel 1 lid 1 sub f onder 2, 3 en 4 van deze wet voldoen aan het volgende:

2°. de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;
3°. ten minste eenmaal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten in het verstreken jaar, haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en deze vaststelt; en
4°. alle huurders van de woongelegenheden of wooncomplexen, waarvoor zij de belangen behartigt, in de gelegenheid stelt om zich bij haar aan te sluiten;

Wilt u de wet zelf nalezen dan kan dat hier.

Bewonerscommissie vs. Huurdersorganisatie

Zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies zijn beiden organisaties van huurders. Er is toch een groot verschil, een huurdersorganisatie vertegenwoordigt alle huurders van een (of meerdere) woningcorporatie(s), een bewonerscommissie vertegenwoordigt alle huurders van een complex, bijvoorbeeld een flat of, in ons geval, het Complex Patrimonium's Hof.
Er vallen binnen een woningcorporatie dus meerdere bewonerscommissies (er zijn meerdere complexen met ieder een eigen bewonerscommissie) en er is vaak maar één huurdersorganisatie.

Vestia heeft ook zijn eigen huurdersorganisatie. Dit is Huurdersraad Vestia en is gevestigd aan de Fonteinbos in Zoetermeer. De Huurdersraad bestaat uit een Bestuur (leiding), een Algemene Raad (die uit huurders bestaat en het bestuur contoleert) en het Bureau waar betaalde krachten de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren.

Meer informatie over Huurdersraad Vestia vindt hier.

Rechten Bewonerscommissies

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Bewonerscommissies hebben informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht en mogen externe deskundigen uitnodigen.

Informatierecht
Bewonerscommissies hebben het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen over:
  • plannen voor het slopen en renovatie van woningen;
  • het onderhoud van woningen;
  • de huurprijzen.
Het informatierecht geldt zowel voor bestaand beleid als voor wijzigingen in beleid.

Overlegrecht
Bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan op verschillende manieren plaatsvinden:
  • Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal 1 keer per jaar overleggen met zijn bewonerscommissie.
  • Op verzoek: de bewonerscommissie kan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit overleg gaat over de informatie die de verhuurder heeft gegeven op grond van het informatierecht.
  • Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken bewonerscommissie overleggen als hij het beleid of het beheer wil veranderen.

Adviesrecht
De bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn voorgenomen beleid.

Het advies moet als volgt verlopen:
  1. De verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid.
  2. De verhuurder overlegt hierover met de bewonerscommissie
  3. De bewonerscommissie krijgt ten minste 6 weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen.
  4. De verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de bewonerscommissie dit advies heeft kunnen uitbrengen.
Wil de verhuurder afwijken van het advies? Dan moet hij dit binnen 2 weken schriftelijk melden aan de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht
Bewonerscommissies hebben agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Externe deskundige uitnodigen
Ook hebben de verhuurder, huurdersorganisatie en bewonerscommissie het recht om deskundigen uit te nodigen om deel te nemen aan overleg met de verhuurder.

Meer informatie over de rechten van de bewonerscommissie vind u hier.

Rechten Huurder

Er zijn allerlei wetten en regels met betrekking tot huren, huurder en verhuurder. De eerder genoemde "Wet op het overleg huurders verhuurder" uit 1998 is hier een voorbeeld van. De belangrijkste wetten ten aanzien van huren zijn geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In deze wet zijn diverse zaken geregeld, onder titel 4, kopje huur, vind je wetgeving die verplichtingen van de verhuurder en huurder regelt, maar ook wetgeving ten aanzien van huur van woonruimte.

Wilt u de wet zelf nalezen dan kan dat hier.

De Woonbond

De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties. De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties en is een vereniging. Voor deze rechtsvorm is bewust gekozen. De Woonbond vindt het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de manier waarop de Woonbond opkomt voor het huurdersbelang.

Een persoonlijk lidmaatschap van de Woonbond kost € 36,30 (in 2019). Voor dat bedrag bent u een jaar lang lid van de Woonbond. Lidmaatschap voor organisaties zoals bewonerscommissies kosten meer. Voor de bewonerscommissie Patrimonium's Hof zou een lidmaatschap een basisbedrag van € 168,60 en 2,27 per woning kosten, in ons geval zou dit neerkomen op € 416,03‬ per jaar. (€ 168,60 basis + (109 wonigen * 2,27 per woning = 247,43)). De bewonerscommissie Patrimonium's Hof is (nog) geen lid van de Woonbond.

Wilt u meer weten over de Woonbond of misschien een persoonlijk lidmaatschap? U kunt daarover hier meer informatie vinden bij de woonbond.

In de folder "Lokale prestatieafspraken - Handreiking voor huurdersorganisaties" van de woonbond vind u meer interessante informatie. Deze folder is hier te vinden..