Patrimonium's Hof Nieuws


Bewonersbijeenkomst - 8 januari 2020 in De Put

Voor woensdag 8 januari 2020 om 19:00 staat er een bewonersbijeenkomst gepland.
De bijeenkomst zal wederom plaats vinden in wijkcentrum "de Put" aan het Putseplein 28 .

Doel van deze bijeenkomst is het bespreken van het concept Sociaal Plan welke door Vestia is uitgereikt. Daarnaast zal er nog een terugkoppeling plaatsvinden over de Rechtsgang en willen we graag de wensen van de bewoners inventariseren.

Het concept sociaalplan kunt u hier downloaden.

Graag roepen we dan ook alle bewoners op om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn!

Geen behandeling door kantonrechter

Op 16 december 2019 heeft bij de Rechtbank Rotterdam een zitting plaats gevonden aangaande het ingediende verzoekschrift. Helaas is het niet gelopen zoals we gehoopt hadden.

De rechter gaf aan dit verzoekschrift niet te kunnen en mogen behandelen. De rechter vond dat we te vroeg waren, we moeten de daadwerkelijke huuropzegging afwachten, dan kunnen we pas naar de rechter. De huuropzegging zal juli 2020 plaatsvinden.

Het aanvechten van de huuropzegging door Vestia bij de Rechter kan dus alleen door de individuele huurder en pas wanneer de huur ook daadwerkelijk is opgezegd.

Van deze zitting is door Carol Vlugt een verslag gemaakt. Dit verslag kunt u hier downloaden.


Ook Radio Rijnmond was aanwezig bij de rechtsgang. U kunt dit terug luisteren:

Daarnaast is er ook nog een stukje te lezen op de website van Rijnmond .


AD editie Rotterdam van 17 december 2019, bewoners hofje vergeefs naar rechter

Overleg met Vestia

Op verzoek van Vestia is er een op 3 december 2019 een overleg geweest met de bewonerscommissie. Aanleiding hiervoor was het concept sociaalplan dat Vestia heeft opgesteld.

De bewonerscommissie heeft aangegeven dat dit concept eerst aan de bewoners wil voorleggen alvorens hier überhaupt iets over kan zeggen en heeft ook om kopieën verzocht om uit te delen aan de bewoners.

Daarnaast heeft de bewonerscommissie Vestia er op aangesproken dat ook volgens de huurdersraad de huisbezoeken nog niet hadden mogen plaatsvinden.

Ook is er de vraag gesteld of de geste van Vestia de toegezegde 20 DAEB woningen wel een reëel aantal is en is nogmaals verzocht om alle correspondentie tussen de gemeente Rotterdam en Vestia m.b.t beleidsstukken aan de bewonerscommissie te doen toekomen.

Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

Beantwoording vragen SP & PvdA aan Wethouder

Er zijn antwoorden gepubliceerd op de vragen die de SP en de PvdA gesteld hebben aan de wethouder. Deze antwoorden zijn teleurstellend, de wethouder verdedigt en herhaald de standpunten van Vestia.

Kort samengevat gaat de wethouder mee in de stelling dat de werkzaamheden zo ingrijpend zijn dat dingend eigen gebruik noodzakelijk is. Ook gaat wethouder mee in de stelling dat er een tekort aan middeldure gezinswoningen in onze wijk is.

Antwoorden van de vragen die de SP op 29 april 2019 heeft gesteld aan het college vanburgemeester en wethouders vindt u hier .

Antwoorden van de aanvullende vragen die de PVDA-fractie op 9 mei 2019 heeft gesteld vindt u hier .

Bewonersbijeenkomst - 10 juli 2019 in de Put

Op dinsdag 9 juli heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Vestia en de bewonerscommissie.
Het verslag van dit gesprek vindt u hier

Om hierover verslag te doen aan de bewoners en om te bespreken wat de vervolgstappen zijn is er een bewonersbijeenkomst gepland.
De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 10 juli 2019 in wijkcentrum de put
Het verslag van deze bewonersbijeenkomst vindt u hier

De bewonerscommissie zal de plannen van Vestia laten toetsen middels een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter.
Belangstellende bewoners kunnen dit verzoekschrift ophalen bij Frans Kamstra, Patrimonium’s Hof 39

Wijkraad Bloemhof geeft advies uit aan B&W Rotterdam.

De wijkraad Bloemhof heeft op 1 juni 2019 een ongevraagd advies inzake Patrimonium’s Hof uitgebracht aan het College B&W Rotterdam. De Wijkraad komt hierin tot de volgende uitspraken:

 • Vestia zorgt er weliswaar voor dat het pand behouden blijft maar dat het pand als volkshuisvestingsmonument ideëel gesloopt wordt.
 • Het feit dat er op geen enkel moment overleg over de toekomst en de plannen is geweest door Vestia of de Huurdersraad van Vestia strookt niet met hoe een woningbouwcorporatie met haar huurders zou moeten omgaan.
 • De huurders wordt op dit moment geen enkel perspectief in Bloemhof geboden. Dat is onwenselijk, slecht voor de sociale structuur in de wijk en moet anders.
 • Het is onwenselijk dat het Patrimonium’s Hof omgevormd wordt tot een complex van Vrijesectorwoningen.
 • Het is wenselijk dat de Huurders van het Patrimonium’s Hof een volwaardige plek aan tafel krijgen met een eigen vertegenwoordiging in het proces en het denken over de toekomst.
 • Het is uitermate pijnlijk dat de Gemeente Rotterdam op haar website ervan uitgaat dat de plannen uitgevoerd zouden moeten worden zoals nu door Vestia gepresenteerd.
 • De Wijkraad vindt dat er een overleg moet komen waarbij de Gemeente de Wijkraad informeert over de betrokkenheid van de Gemeente bij de besluitvorming en waarbij de relevante documenten aan de Wijkraad en Bewoners toegelicht worden.

De wijkraad sluit nog af met de melding; Dit complex is een uniek stukje in onze wijk en verdient bescherming, niet alleen als gebouw maar ook als monument van de volkshuisvesting.

De gehele brief aan het College B&W Rotterdam vindt u hier.

Huurdersraad Vestia reageert op plan en geste Vestia.

De Huurdersraad Vestia heeft op haar website gereageerd op de plannen en geste van Vestia. De tegemoetkoming van Vestia is positief en hopelijk het begin van een uitgebreide terugkeergarantie. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen die wil terugkeren ook kan terugkeren. De terugkeergarantie is onderdeel van het sociaalplan. Het sociaalplan wordt door Vestia samen met bewoners gevormd. De Huurdersraad ondersteunt de bewoners hierbij.

Het volledige bericht vindt u hier.

AD bericht over geste van Vestia

In het AD van dinsdag 28 mei 2019, toch plek voor oude huurders:Adviesaanvraag Vestia aan Huurdersraad

Op 11 maart 2019 heeft Vestia de Huurdersraad Vestia om advies gevraagd inzake de voorgenomen renovatie van het Rijksmonument Patrimonium’s Hof. Dit waren ze wettelijk verplicht omdat de bewonerscommissie nog niet bestond.

Deze adviesaanvraag is (volgens Vestia) gericht op het proces en wel specifiek over de wijze waarop Vestia de participatie en communicatie met huurders inricht.

De volledige adviesaanvraag van Vestia alsmede de bijlage vindt u hier.

Op 5 april 2019 heeft de Huurdersraad Vestia geantwoord op het adviesaanvraag van Vestia.

De huurdersraad adviseert Vestia het volgende:
 • Het plan om de 103 kleine sociale woningen te vervangen door 87 vrije sector eengezinswoningen te heroverwegen. De woningen in Patrimonium’s Hof dienen in principe binnen de sociale voorraad te blijven.
 • Het participatie- en communicatieproces gericht op de bewoners beter kan. Betrekken van bewoners leidt altijd tot planverbetering.
 • Een terugkeer(garantie) voor bewoners mogelijk te maken. Vestia zal zich hiervoor actief moeten inzetten en dit opnemen in het sociaal plan.
 • De huurdersraad ziet toe op het participatieproces tussen Vestia en de bewoners. Zij zullen bewoners op hun rechten en plichten wijzen, middel hun geijkte communicatiemiddelen en indien nodig schuiven zij aan bij geplande bijeenkomsten.
 • De huurdersraad merkt op dat Vestia kansen laat liggen door bewoners niet eerder mee te nemen in het planvormingsproces.

Het gehele antwoord van de huurdersraad Vestia vindt u hier.

Vestia heeft op 15 mei 2019 gereageerd n.a.v. het advies van de huurdersraad. Vestia geeft in haar antwoord aan, kort gezegd van het advies kennis te hebben genomen.

De gehele reactie van Vestia vindt u hier

Vergadering Wijkraad Bloemhof

Op Woensdag 22 Mei a.s. zal de Wijkraad Bloemhof vergaderen. Deze vergadering vindt plaats in Huis van de wijk Irene, Oudelandstraat 75, 3073 LJ Rotterdam en de begintijd is 19:00.

De Wijkraad heeft de afgelopen weken zelf de situatie rondom het Patrimoniumshof besproken en een conceptadvies opgesteld. Dat wordt komende woensdag in de vergadering van de Wijkraad besproken. Het advies (concept) kunt u hier downloaden.

Het Huis van de wijk Irene, Oudelandstraat 75, vindt u hier

Bewonersbijeenkomst

Op maandag 6 mei was er een bewonersbijeenkomst in wijkgebouw “De Put” voor bewoners van het Patrimonium's Hof Complex die te maken hebben met de renovatieplannen van Vestia. Dit zijn de bewoners van de straten aan de buitenring: 1ste Balseminstraat, Hillevliet, Dahliastraat, Jasmijnstraat en de binnenring: Patrimonium's Hof.

Met een “eerste” aanmelding van 28 bewoners is de bewonerscommissie tot stand gekomen. De bewonerscommissie zal zich nu tot Vestia wenden om in overleg te komen.

Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden.

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
bewonerscommissie@patrimoniumshof.nl

Aansluiten bij de bewonerscommissie

Bent u bewoner van het Patrimonium's Hof Complex en wilt u zich aansluiten bij de bewonerscommissie Patrimonium's Hof dan kunt dit doen via dit aanmeldformulier.

Radio 1 - Nieuws & Co - De bus in het Patrimonium's Hof


Dinsdag 14 mei was de Bus van Radio 1 Nieuws & Co op bezoek in het Patrimonium's Hof. Presentator Petra Grijzen brengt het ‘geluid van de straat’; De woningen van het Patrimoniumshof worden gerenoveerd. Bewoners hebben vragen over de aanpak en verkeren in onzekerheid.


Het eerste deel van de uitzending kunt u hier her-beluisteren en bekijken.
Het tweede deel van de uitzending kunt u hier her-beluisteren en bekijken.

De Rotterdamse PVDA-fractie stelt aanvullende vragen Vestia & Patrimonium's Hof

In aanvulling op de eerder door de SP-fractie gestelde vragen, heeft de Rotterdamse PVDA-fractie de volgend vragen aan het college:
De aanvullende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouder vind u hier

Kees Jonkers,Journalist schrijft (meestal) over Rotterdamse woningcorporaties. In zijn verhalen over Rotterdamse woningcorporaties is iets sceptisch over vragen van pvda-rotterdam. Het zoveelste alles behalve sociale ‘verbeterproject’ van Vestia-directeur Arjan Schakenbos stelt hij.

Patrimonium's Hof op wijk-TV

Ron Blom heeft een korte impressie gemaakt over de bewoners bijeenkomst van Vestia op 24 april j.l.

geWOON - VLOG Patrimonium's Hof aflevering 1 from wijk-tv on Vimeo.


Patrimonium's Hof in het AD


Donderdag 02 mei heeft het Algemeen Dagblad (Editie Rotterdams Dagblad) twee pagina's gewijd aan het Patrimonium's Hof en de renovatieplannen van Vestia. Het artikel is online hier te vinden.

Het artikel is hier als kranten artikel te lezen.

Patrimonium's Hof bij Rijnmond


Ook Rijnmond heeft aandacht besteed aan het Patrimonium's Hof en de plannen van Vestia. Het artikel van RTV Rijnmond is hier te vinden.

De Rotterdamse SP-fractie stelt Schriftelijke vragen

De Rotterdamse SP-fractie ziet een terugkerende trend bij Vestia en vindt het betreurenswaardig dat Vestia zo te werk gaat in samenwerking met de gemeente. De Rotterdamse SP-fractie heeft daarom een aantal vragen over deze gang van zaken aan het college gesteld. Het gehele artikel kunt u hier lezen op de webpagina van de Rotterdamse SP.
De schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouder vind u hier
.